top of page

Perlembagaan

PERSATUAN PSIKOLOGI KLINIKAL MALAYSIA

 

KLAUSA 1

NAMA

1. Persatuan ini akan dikenali sebagai PERSATUAN PSIKOLOGI KLINIKAL MALAYSIA. Selepas ini akan dirujuk sebagai "Persatuan".

 

2. Maksud nama:

 

3. Tahap: Kebangsaan

 

KLAUSA 2

ALAMAT

1. Alamat berdaftar adalah

KESIHATAN BERSEKUTU, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, JALAN RAJA MUDA ABDUL AZIZ, 50300 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

atau di tempat lain sebagaimana yang diputuskan oleh Ahli Jawatankuasa; dan alamat pos adalah 

PERSATUAN PSIKOLOGI KLINIKAL MALAYSIA, C/O UNIT PSIKOLOGI
KESIHATAN, FAKULTI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU, UNIVERSITI
KEBANGSAAN MALAYSIA, JALAN RAJA MUDA ABDUL AZIZ,
50300 KUALA LUMPUR
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

2. Alamat berdaftar dan pos tidak boleh diubah tanpa kelulusan daripada Pendaftar Persatuan.

KLAUSA 3

OBJEKTIF

1. Untuk memajukan kajian saintifik dan amalan profesional psikologi dan meningkatkan sumbangan psikologi untuk mempromosikan kebajikan masyarakat dengan menggalakkan pembangunan 2 psikologi klinikal.

2. Untuk menggalakkan dan meningkatkan penyelidikan dalam bidang psikologi; menggalakkan piawaian etika profesional yang tinggi, kecekapan, kelakuan, pendidikan, kelayakan dan pencapaian yang tinggi di kalangan psikologi klinikal.

 

3. Untuk menggalakkan penyebaran ilmu dan pemikiran psikologi melalui mesyuarat, kuliah, hubungan profesional, laporan, kertas kerja, perbincangan dan penerbitan; memajukan minat saintifik dan penyelidikan dalam psikologi klinikal dan semua bidang pengetahuan dan amalan yang berkaitan.

4. Untuk mempromosikan kepentingan terbaik kerjaya serta untuk menyimpan senarai Ahli yang terkini.

5. Objektif di atas akan difasilitasi menerusi bidang utama berikut:

 

(a) Etika
(b) Amalan (Indemniti)
(c) Pendidikan / Latihan
(d) Polisi Awam
(e) Penyelidikan
(f) Pendaftaran Ahli

KLAUSA 4  

KEAHLIAN

1. Keahlian adalah terbuka kepada semua pegawai psikologi klinikal dan pelatih psikologi klinikal pascasiswazah; yang kerja dan kepentingannya selaras dengan objektif Persatuan ini.

 

2. Jenis keahlian terdiri daripada:

2.1 Keahlian Penuh - Ahli penuh adalah pegawai psikologi klinikal yang merupakan warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia.

2.2 Keahlian Antarabangsa
 

2.2.1 Ahli-ahli antarabangsa adalah pegawai psikologi klinikal yang merupakan warganegara Malaysia tetapi kini menetap di luar Malaysia, atau
 

2.2.2 Pegawai psikologi klinikal yang bukan warganegara Malaysia tetapi menetap di Malaysia selama tempoh tidak kurang daripada dua belas (12) bulan dengan kelulusan daripada Pendaftar Persatuan.

2.3 Keahlian Kehormatan - Mana-mana individu yang telah menyumbang kepada objektif yang disebutkan di atas dan memberikan perkhidmatan teladan dalam bidang psikologi klinikal, boleh dipilih sebagai Ahli Kehormatan, tertakluk kepada kelulusan Majlis Eksekutif.

2.4 Ahli Gabungan Antarabangsa – Ahli gabungan antarabangsa adalah pegawai psikologi klinikal yang bukan warganegara Malaysia dan tidak menetap di Malaysia yang mendapat kelulusan daripada Pendaftar Persatuan.

2.5    Keahlian Pelajar – Keahlian Pelajar adalah mana-mana individu yang sedang mengikuti pengajian ijazah pascasiswazah dalam psikologi klinikal. Tiada pelajar yang akan diterima masuk sebagai ahli Persatuan tanpa keizinan secara bertulis daripada Naib Canselor Universiti atau Kolej Universiti yang berkenaan.

2.6 Keahlian Sementara


2.6.1 Ahli sementara adalah individu yang telah menamatkan sekurang-kurangnya ijazah Sarjana dalam Psikologi Klinikal, tetapi tidak memenuhi kriteria seperti yang dinyatakan dalam Fasal 4 subfasal 5.2 dan/atau Fasal 4 subfasal 5.4 Perlembagaan Persatuan.
 

2.6.2 Keahlian boleh diperbaharui setiap tahun untuk maksimum 2 tahun berturut-turut sahaja.
 

2.6.3 Ahli layak untuk meminta peralihan kepada Keahlian Penuh setelah semua kriteria yang dinyatakan dalam Klausa 5 dipenuhi.
 

2.6.4 Keahlian akan terhenti secara automatik pada penghujung tahun ke-3 sekiranya ahli gagal beralih kepada keahlian penuh dalam tempoh 3 tahun dan tiada permohonan semula keahlian sementara dibenarkan.

 

2.6.5 Ahli sementara tidak mempunyai hak mengundi dan tidak boleh mengundi semasa Mesyuarat Agung Tahunan.

3. Kemasukan Keahlian

3.1 Setiap pemohon hendaklah memohon menggunakan borang yang telah ditetapkan, dicadangkan dan disokong oleh Ahli Penuh atau Ahli Antarabangsa Persatuan dan dimajukan kepada Setiausaha Kehormat, yang akan pada kesempatan yang ada, mengemukakannya kepada Majlis Eksekutif untuk kelulusan. Majlis Eksekutif berhak mengikut budi bicaranya untuk menerima atau menolak sebarang permohonan tanpa memberikan sebarang alasan. Pemohon akan dimaklumkan mengenai keputusan tersebut secara bertulis.

3.2 Setiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang tersebut di atas hendaklah diterima sebagai ahli Persatuan dan berhak mendapat semua keistimewaan keanggotaan, setelah bayaran pentadbiran dan langganan tahunan dilakukan. 

4. Kelayakan Keahlian
 

4.1 Mana-mana pegawai psikologi klinikal yang menyokong objektif Persatuan ini dan bersedia mematuhi perlembagaan Persatuan adalah layak untuk menjadi ahli.
 

4.2 Semua permohonan hendaklah disertakan dengan bukti identiti (seperti kad pengenalan atau pasport) dan transkrip akademik.

 

5. Keperluan latihan minimum untuk diiktiraf sebagai pengamal Psikologi Klinikal oleh MSCP:


5.1 Mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana dalam Psikologi Klinikal.
 
5.2 Program Psikologi Klinikal mesti mendapat akreditasi oleh badan akreditasi.
 
5.3 Program Psikologi Klinikal mesti mempunyai komponen praktikum yang merangkumi diagnostik, teknik psikoterapi dan penilaian psikologi yang sesuai.
 
5.4 Mesti memenuhi sekurang-kurangnya 1500 jam penyeliaan, dengan sekurang-kurangnya 700 jam hubungan pelanggan secara langsung (dikemas kini pada 2016).

KLAUSA 5

 

PELEPASAN JAWATAN DAN PENAMATAN KEAHLIAN

1. Mana-mana ahli yang ingin meletakkan jawatan dari Persatuan ini hendaklah memberikan notis dua (2) minggu secara bertulis kepada Setiausaha.
 

2. Majlis Eksekutif berhak untuk mengusir atau menangguhkan keahlian selama tempoh yang dianggap wajar, kepada mana-mana ahli atas cadangan Jawatankuasa Etika. Keputusan sedemikian hendaklah dibuat selepas Majlis Eksekutif meneliti semua bahan yang dibentangkan oleh Jawatankuasa Etika dalam mencapai syor dan berpuas hati bahawa Jawatankuasa Etika telah bertindak mengikut Kod Etika Persatuan dan peraturan serta prosedur yang berkaitan.

KLAUSA 6

SUMBER PENDAPATAN

1.    Semua kategori ahli (selain Ahli Kehormat) perlu membayar langganan yang ditetapkan. Yuran pentadbiran sebanyak RM20 akan dikenakan ke atas semua kategori keahlian. 


Keahlian Penuh - RM 120.00 setiap tahun
Keahlian Antarabangsa - RM 120.00 setiap tahun
Ahli Gabungan Antarabangsa - RM 100.00 setahun
Keahlian Pelajar - RM 50.00 setiap tahun.
Keahlian Sementara – RM 120.00 setiap tahun

 

2.    Langganan tahunan hendaklah dibayar kepada Bendahari lebih awal daripada atau sebelum 31 Mac setiap tahun.

 

3. Yuran pentadbiran, yuran langganan dan apa-apa yuran lain boleh diubah dalam mesyuarat Exco.

 

4. Penalti untuk Tiada Pembayaran
 

4.1 Ahli tidak berhak untuk hadir atau mengambil bahagian dalam prosiding Mesyuarat Agung Tahunan. 
4.2 Mana-mana ahli yang membenarkan tunggakannya melebihi tiga (3) bulan akan  menerima amaran bertulis yang ditandatangani oleh, atau bagi pihak Setiausaha, dan akan dinafikan keistimewaan keahlian sehingga akaun diselesaikan.

 

5. Pemberhentian Keanggotaan 
Mana-mana ahli yang langganannya tertunggak untuk tempoh dua belas (12) bulan akan dihentikan, ipso facto, keahlian sebagai ahli Persatuan dan namanya hendaklah dikeluarkan dari daftar ahli.

 

6. Pengembalian Keahlian Anggota seperti dalam klausa 5 yang kehilangan keanggotaannya akan diterima semula atas pembayaran semua yurannya tertakluk kepada kelulusan Majlis Eksekutif.
 

KLAUSA 7

 

MESYUARAT AGUNG
 

Mesyuarat Agung Persatuan adalah Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa.

 

1. Tatacara Mesyuarat Agung Tahunan
 

1.1 Mesyuarat Agung Tahunan akan diadakan selepas berakhirnya setiap tahun kewangan (31 Disember) tetapi tidak melebihi dari tarikh 31 Mac pada tarikh, masa dan tempat yang akan ditentukan oleh Majlis Eksekutif.


1.2 Mana-mana ahli yang berhasrat untuk mengutarakan apa-apa perkara di Mesyuarat Agung Tahunan atau meminda mana-mana resolusi biasa hendaklah memberi notis sewajarnya kepada Setiausaha Kehormat sekurang-kurangnya empat (4) minggu sebelum tarikh mesyuarat yang ditetapkan. Setiausaha Kehormat akan mengedarkan resolusi tersebut bersama-sama dengan Notis Mesyuarat Agung Tahunan.


1.3 Notis Mesyuarat Agung tidak kurang dari empat belas (14) hari sebelum Mesyuarat Agung Tahunan, Setiausaha hendaklah menghantar kepada semua ahli agenda termasuk salinan minit dan laporan, bersama dengan akaun Persatuan yang telah diaudit pada tahun sebelumnya. Peninggalan yang tidak sengaja untuk memberikan notis kepada mana-mana ahli tidak boleh membatalkan sebarang resolusi yang telah,diluluskan atau prosiding yang telah dibuat pada mana-mana mesyuarat. Salinan dokumen-dokumen ini juga perlu ada di tempat perniagaan yang berdaftar bagi Persatuan untuk rujukan ahli-ahli.

 

2. Perkara biasa bagi Mesyuarat Agung Tahunan adalah: (a) Untuk menerima minit Mesyuarat Agung Tahunan yang lalu; (b) Untuk menerima laporan Majlis Eksekutif mengenai kerja Persatuan pada tahun sebelumnya; (c) Untuk menerima laporan Bendahari dan akaun yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya; (d) Untuk memilih Majlis Eksekutif dan melantik Juruaudit untuk dua (2) tahun yang akan datang, jika Mesyuarat Agung Tahunan adalah pada tahun pilihan raya; (e) Berurusan dengan perkara-perkara lain seperti yang diletakkan sebelum ini.

 

3 Kuorum
 

3.1 Tiada perkara akan diurus pada mana-mana mesyuarat agung melainkan jika terdapat kuorum yang hadir.
3.2 Bagi semua tujuan, kuorum di mesyuarat agung tidak boleh kurang daripada dua (2) kali jumlah ahli Majlis Eksekutif atau setengah (1/2) daripada jumlah ahli mengundi, mengikut mana-mana bilangan yang kurang.

 

4. Penangguhan Mesyuarat 

Jika dalam masa setengah jam dari masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat agung kuorum tidak hadir, mesyuarat itu hendaklah ditangguhkan untuk suatu tempat, waktu dan hari yang ditentukan oleh Majlis Eksekutif; dan jika pada mesyuarat yang ditangguhkan itu mesyuarat kuorum masih tidak hadir dalam masa setengah jam dari masa yang ditetapkan, anggota yang hadir akan mempunyai kuasa untuk meneruskan perkara hari itu dan akan mempunyai kuasa untuk meminda peraturan masyarakat atau membuat apa-apa keputusan yang mempengaruhi keseluruhan keanggotaan.

5. Kaedah Memutuskan Resolusi 
Di dalam semua mesyuarat agung, resolusi yang ditetapkan untuk undi ahli-ahli mesyuarat hendaklah diputuskan melalui pertunjukan tangan melainkan jika suatu tinjauan dituntut oleh Pengerusi atau sekurang-kurangnya lima (5) ahli yang hadir secara peribadi dan berhak untuk mengundi. Perisytiharan oleh Pengerusi mesyuarat bahawa suatu resolusi telah dibawa oleh majoriti tertentu, hendaklah menjadi muktamad dan kemasukannya ke dalam minit mesyuarat itu hendaklah menjadi bukti muktamad tanpa perlu bukti bilangan bahagian undi yang menyokong atau menolak resolusi tersebut.

 

6. Kaedah Mengambil Pungutan Undian 
Jika pungutan undian dituntut, ia harus diambil semasa mesyuarat dan mengikut cara yang diketuai oleh Pengerusi mesyuarat; dan keputusan pengundian itu hendaklah disifatkan sebagai resolusi mesyuarat di mana tinjauan itu diambil.

 

7. Proksi Tidak Mengundi hanya boleh diberikan kepada delegasi yang hadir dan mengundi. Tiada ahli yang boleh bertindak sebagai proksi.

 

8. Notis Pemberitahuan 
Notis pemberitahuan usul perkara am yang akan dibincangkan dalam mesyuarat agung, selain daripada Mesyuarat Agung Tahunan, hendaklah diberikan kepada Setiausaha Kehormat sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum tarikh mesyuarat.

 

9. Prosiding Mesyuarat Agung 
Rekod prosiding mesyuarat agung hendaklah dibuat dan salinan hendaklah disediakan kepada ahli-ahli Majlis Eksekutif dan perwakilan mengikut permintaan.

 

10. Mesyuarat Agung Luar Biasa
 

10.1 Mesyuarat Agung Luar Biasa akan diadakan: (a) Bila mana Majlis Eksekutif menganggap ianya perlu atau dikehendaki; atau (b) Pada permintaan bersama secara bertulis tidak kurang daripada setengah (1/2) ahli mengundi Persatuan, menyatakan tujuan dan tujuan mesyuarat tersebut, dikemukakan kepada Setiausaha Kehormatan.
 

10.2 Setiausaha Kehormat hendaklah memberikan notis empat belas (14) hari dan notis itu hendaklah menyatakan sebab-sebab mesyuarat dan teks penuh mengenai apa-apa resolusi yang dicadangkan.
 

10.3 Sifat umum perkara tersebut hendaklah diberikan kepada semua anggota yang berhak menghadiri Mesyuarat Agung Luar Biasa. Ketinggalan yang tidak sengaja untuk memberi notis mesyuarat kepada ahli, atau kegagalan menerima notis termasuk oleh mana-mana ahli, tidak boleh membatalkan sebarang ketetapan yang diluluskan, atau prosiding yang telah dibuat, pada mana-mana mesyuarat.
 

10.4 Jika dalam masa tiga puluh (30) hari selepas penerimaan permintaan tersebut, Majlis Eksekutif tidak memanggil untuk bermesyuarat, para pengusul boleh mengadakan mesyuarat itu sendiri.
 

10.5 Perenggan 3 dan 4 peraturan ini, mengenai kuorum dan penangguhan Mesyuarat Agung Tahunan turut terguna pakai bagi Mesyuarat Agung Luar Biasa, tetapi dengan syarat bahawa jika dalam masa setengah jam dari masa yang ditetapkan untuk mengadakan Mesyuarat Agung Luar Biasa, suatu korum tidak hadir, mesyuarat itu, jika diadakan atas permintaan ahli-ahli, pengusul, akan dibatalkan dan tidak ada Mesyuarat Agung Luar Biasa yang akan diminta untuk tujuan yang sama sehingga selepas luput sekurang-kurangnya enam (6) bulan dari tarikh itu .
 

KLAUSA 8

JAWATANKUASA

Majlis Eksekutif 
Majlis Eksekutif hendaklah terdiri daripada pemegang jawatan berikut: 

Seorang Presiden
Seorang Naib Presiden
Seorang Setiausaha Kehormat
Seorang Penolong Setiausaha Kehormat
Seorang Bendahari Kehormat

Empat (4) Ahli Majlis Eksekutif Biasa - 1 daripada empat (4) ahli, akan dipilih sebagai Penolong Bendahari Kehormat. 

Pencalonan dan Pilihan Raya Ahli Majlis Eksekutif:
 

1. Semua ahli Majlis Eksekutif akan dipilih pada Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan dari kalangan Ahli Penuh. Tiada ahli lain yang mempunyai hak mengundi dan tidak akan memegang sebarang jawatan dalam Persatuan. Semua pemegang pejabat Persatuan dan setiap pegawai yang menjalankan fungsi eksekutif dalam Persatuan adalah warganegara Malaysia.

 

2. Pemilihan pemegang jawatan Majlis Eksekutif hendaklah diadakan setiap tahun gantian (tahun pilihan raya).

 

3. Nama-nama bagi pejabat-pejabat di Majlis Eksekutif akan dicadangkan dan disokong, dan pilihan raya akan dibuat melalui undi majoriti mudah bagi ahli-ahli mengundi pada Mesyuarat Agung Tahunan. Semua pemegang jawatan hendaklah layak untuk dilantik semula tidak melebihi dua (2) kali berturut-turut di pejabat yang sama.

 

4. Fungsi Majlis Eksekutif adalah untuk menganjurkan dan menyelia aktiviti-aktiviti harian Persatuan dan membuat keputusan mengenai perkara-perkara yang mempengaruhi pelaksanaannya dalam dasar umum yang ditetapkan oleh mesyuarat agung. Majlis Eksekutif tidak boleh bertindak bertentangan dengan kehendak yang dinyatakan dalam mesyuarat agung tanpa rujukan terlebih dahulu dan akan sentiasa tetap menjadi bawahan kepada mesyuarat agung. Ia hendaklah memberikan laporan kepada setiap mesyuarat agung tahunan mengenai kegiatannya pada tahun sebelumnya.

 

5. Majlis Eksekutif boleh bermesyuarat untuk penghantaran perkara, menangguhkan atau mengatur mesyuarat lain sebagaimana yang difikirkannya perlu.

 

6. Notis Mesyuarat

6.1 Mesyuarat biasa Majlis Eksekutif akan diadakan tidak kurang daripada sekali setiap tiga (3) bulan dengan memberikan sekurang-kurangnya empat belas (14) hari notis kepada ahli-ahli Majlis Eksekutif. Presiden yang bertindak sendiri, atau tidak kurang daripada tiga (3) anggotanya yang bertindak bersama boleh memanggil mesyuarat Majlis Eksekutif untuk diadakan pada bila-bila masa.

6.2 Mesyuarat Majlis Eksekutif untuk membincangkan apa-apa urusan mendesak boleh diadakan apabila perlu dengan memberikan sekurang-kurangnya tiga (3) hari notis dan kuorum mereka hendaklah seperti dalam perenggan 7. Selain itu, pada masa-masa terdesak, keputusan boleh dicapai melalui komunikasi peribadi diikuti dengan pengesahan secara bertulis dan keputusan-keputusan yang diperolehi akan diformalkan pada mesyuarat seterusnya Majlis Eksekutif dengan syarat bahawa: 

(a) Isu-isu mesti ditetapkan dengan jelas dalam komunikasi dan dikemukakan kepada semua ahli Majlis Eksekutif; 
(b) Sekurang-kurangnya setengah (1/2) ahli Majlis Eksekutif mesti menyatakan sama ada mereka menyokong atau menentang cadangan itu; dan 
(c) Keputusan mestilah melalui undi majoriti.

 

7.    Kuoram
Sekurang-kurangnya (5) ahli Majlis Eksekutif hendaklah hadir supaya prosidingnya sah dan membentuk kuorum.

 

8.    Soalan Undian yang timbul pada mana-mana mesyuarat Majlis Eksekutif akan diputuskan oleh majoriti undi. Sekiranya seri, pengerusi hendaklah mempunyai undi pemutus.

 

9. Ahli Majlis Eksekutif yang gagal menghadiri tiga (3) mesyuarat Majlis Eksekutif secara berturut-turut tanpa alasan yang wajar diterima oleh Majlis Eksekutif akan dianggap telah meletak jawatan dari Majlis Eksekutif.

 

10. Sekiranya terdapat kekosongan jawatan di kalangan ahli-ahli Majlis Eksekutif, Majlis Eksekutif hendaklah mempunyai kuasa untuk memilih mana-mana ahli persatuan untuk mengisi kekosongan tersebut sehingga pilihan raya akan datang.

 

11. Majlis Eksekutif hendaklah memberi arahan kepada Setiausaha dan pegawai lain untuk menjalankan hal-ehwal Persatuan. Ia boleh melantik pegawai dan kakitangan yang difikirkan perlu. Ia boleh menggantung atau memecat mana-mana pegawai atau anggota kakitangan kerana pengabaian tugas, ketidakjujuran, ketidakcekapan, keengganan untuk melaksanakan keputusan Majlis Eksekutif, atau atas apa-apa sebab lain yang difikirkannya baik dan mencukupi demi kepentingan Persatuan.

 

12. Majlis Eksekutif boleh melantik mana-mana jawatankuasa kecil untuk apa-apa isu yang timbul atau berkaitan dengan mana-mana tugas, fungsi dan matlamat yang dikemukakan di bawah peraturan. Mana-mana ahli boleh menjadi ahli jawatankuasa kecil ini.

 

13. Majlis Eksekutif yang terdahulu akan meluluskan semua dokumen Persatuan dan artikel kepada Majlis Eksekutif yang akan datang dalam tempoh 30 hari dari tarikh pilihan raya.

 

14. Presiden baharu (Presiden Dipilih) akan diberi bimbingan dan sokongan, dan ‘handheld’ oleh mantan presiden untuk tempoh peralihan dua (2) mesyuarat Majlis Eksekutif.
 
15. Penggal baharu presiden baharu akan bermula tiga (3) bulan selepas dipilih, untuk mengambil alih pemerintahan daripada presiden yang akan bersara.

 

KLAUSA 9

TUGAS-TUGAS PEMEGANG JAWATAN

 

1. Presiden 
Presiden hendaklah dalam tempoh jawatannya, mempengerusikan semua Mesyuarat Agung dan mesyuarat Majlis Eksekutif dan bertanggungjawab untuk menjalankan semua mesyuarat yang sewajarnya. Beliau mempunyai undi pemutus dan hendaklah menandatangani minit mesyuarat sebaik sahaja diluluskan.

 


2. Naib Presiden 
Sekiranya Presiden tidak dapat, atas sebab apa pun, untuk melaksanakan kewajipan jawatan atau menganggap hak istimewa itu, Naib Presiden akan melaksanakan kewajipan pejabat tersebut.

 

3.    Setiausaha Kehormat 
Setiausaha Kehormat bertanggungjawab terhadap pentadbiran Persatuan mengikut Perlembagaan, dan dia akan melaksanakan arahan mesyuarat umum dan Majlis Eksekutif. Tanpa menjejaskan keluasan yang disebut di atas, tugasnya hendaklah termasuk:

 

3.1 Menjalankan semua surat-menyurat dan menyimpan semua dokumen, surat, minit dan rekod lain kecuali akaun dan rekod kewangan.
3.2 Penyelenggaraan daftar keahlian yang mengandungi butiran seperti nama, nombor kad pengenalan, tarikh dan tempat kelahiran, pekerjaan, nama majikan dan alamat dan alamat kediaman.
3.3 Menghadiri semua mesyuarat dan merekod semua prosiding.
3.4 Mengemukakan penyata dan penyata tersebut setiap tahun dalam tempoh 60 hari dari tarikh Mesyuarat Agung Tahunan kepada Pendaftar Persatuan.
3.5 Untuk menghantar setiap anggota Persatuan sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum tarikh tersebut, yang berikut: (a) Notis dan agenda Mesyuarat Agung Tahunan; (b) Laporan tahunan tahun sebelum Mesyuarat Agung Tahunan; (c) Minit Mesyuarat Agung Tahunan yang lalu.

4. Penolong Setiausaha Kehormat
 

4.1 Penolong Setiausaha Kehormat hendaklah membantu Setiausaha Kehormat dalam melaksanakan fungsi yang dinyatakan dalam perenggan 3.
4.2 Sekiranya Setiausaha Kehormat tidak dapat, atas apa jua sebab, menunaikan kewajipan jawatan atau menganggap keistimewaannya, Penolong Setiausaha Kehormat akan menunaikan kewajipan pejabat tersebut atau menganggap keistimewaan tersebut.

5. Bendahari Kehormat

5.1 Bertanggungjawab untuk penyelenggaraan rekod dan rekod yang terkini untuk semua urusan kewangan dalam Persatuan.
5.2 Memudahkan pengauditan akaun dari semasa ke semasa dan memberikan Juruaudit Kehormat semua maklumat yang diperlukan yang mereka perlukan untuk tujuan tersebut, dan secara amnya mematuhi arahan mereka dari semasa ke semasa.
5.3 Mengendalikan akaun bank dengan cara yang dibenarkan bersempena dengan Presiden dan Naib Presiden.
5.4 Menyediakan dan menyediakan kepada Majlis Eksekutif penyata akaun, kunci kira-kira dan lain-lain dokumen dan maklumat yang diperlukan untuk setiap tahun kewangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Majlis Eksekutif bagi Mesyuarat Agung Tahunan dan bagi apa-apa maksud lain.

6. Ahli Majlis Eksekutif Biasa 
Ahli Majlis Eksekutif Biasa hendaklah menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Presiden atau Majlis Eksekutif.

Klausa 9a

Jawatankuasa Etika

1. Jawatankuasa Etika hendaklah terdiri daripada ahli-ahli berikut:
 

1.1. Pengerusi yang merupakan ahli Persatuan
1.2. Tiga (3) orang AJK yang merupakan ahli Persatuan
1.3. Dua (2) ahli Jawatankuasa yang merupakan profesional yang berkelayakan dalam bidang kesihatan mental tetapi BUKAN Pakar Psikologi Klinikal.


2. Ahli-ahli Jawatankuasa termasuk Pengerusinya hendaklah dilantik oleh Majlis Eksekutif setiap dua tahun, pada mesyuarat Majlis Eksekutif pertama selepas Mesyuarat Agung Tahunan bagi sesuatu tahun pilihan raya.
 
3. Tiada ahli jawatankuasa boleh berkhidmat lebih daripada dua penggal berturut-turut.
 
4. Majlis Eksekutif hendaklah melantik seorang daripada pemegang jawatannya untuk menjadi salah seorang daripada empat ahli jawatankuasa yang dinyatakan dalam Fasal 9A subfasal 1.2 di atas.
 
5. Selain daripada ahli yang dinyatakan dalam Fasal 9A subfasal 4 di atas, tiada seorang pun daripada pemegang jawatan Majlis Eksekutif boleh menjadi ahli Jawatankuasa Etika.
 
6. Jawatankuasa Etika mempunyai kuasa untuk menerima, memulakan dan menyiasat
aduan tentang kelakuan tidak beretika ahli-ahli persatuan, dan untuk mengambil langkah pembetulan dalam menyelesaikan aduan kecuali untuk tujuan pemecatan atau penggantungan, di mana hak untuk mengambil tindakan sedemikian hanya terletak pada Majlis Eksekutif seperti yang diperuntukkan dalam Klausa 5 fasal kecil 2.

 

7. Tugas Jawatankuasa Etika


7.1. Untuk menyemak Kod Etika Persatuan dan mengesyorkan pindaan untuk kelulusan Majlis Eksekutif jika difikirkan perlu;

7.2. Untuk menyemak dan menggubal peraturan dan prosedur yang mengawal etika atau proses tatatertib
7.3. Untuk memulakan siasatan ke atas aduan kelakuan tidak beretika ahli dan untuk menyelesaikan aduan mengikut Kod Etika Persatuan dan peraturan dan prosedur yang berkaitan
7.4 Untuk memaklumkan Majlis Eksekutif tentang hasil siasatan, dan untuk mengambil langkah pembetulan atau mengesyorkan tindakan tersebut kepada Majlis Eksekutif.

 

8. Bidang kuasa


8.1 Jawatankuasa mempunyai bidang kuasa ke atas semua jenis keahlian yang ditetapkan dalam Klausa 4 di atas, dengan had khusus pada perkara berikut:
 

8.1.1. bagi ahli antarabangsa dan ahli gabungan antarabangsa, bidang kuasa terhad kepada dakwaan salah laku yang berlaku di Malaysia
8.1.2.    bagi ahli Pelajar, bidang kuasa terhad setakat mana salah laku yang didakwa TIDAK di bawah penyeliaan langsung program pendidikan pelajar

8.2 Jawatankuasa juga mempunyai bidang kuasa ke atas ahli yang telah meletak jawatan mengikut Fasal 5 subfasal 1 atau yang telah ditamatkan keahliannya kerana tidak membayar yuran mengikut Fasal 6 subfasal 6, dengan syarat salah laku yang didakwa berlaku sebelum peletakan jawatan atau penamatan.


9. Mengundi


9.1 Semua ahli Jawatankuasa mempunyai keistimewaan mengundi penuh.
 
9.2 Semua tindakan Jawatankuasa hendaklah dibuat oleh majoriti dua pertiga daripada ahli Jawatankuasa yang hadir dan mengundi.

10. Kuorum
Kuorum yang terdiri daripada sekurang-kurangnya separuh ahli Jawatankuasa diperlukan sebelum Jawatankuasa boleh mengundi untuk sebarang tindakan.
 
11. Konflik Kepentingan
Tiada ahli Jawatankuasa boleh mengundi mana-mana kes tertentu di mana ahli Jawatankuasa tersebut mempunyai konflik kepentingan, sama ada disebabkan oleh pengetahuan peribadi ahli yang didakwa, atau atas apa-apa sebab lain.

 

KLAUSA 10

 

PERUNTUKAN KEWANGAN

 1. Tahun kewangan akan bermula pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Disember setiap tahun.

 2. Dana Persatuan itu hendaklah diperoleh daripada langganan tahunan, seminar, pameran, derma, pengumpulan dana dan apa-apa sumber lain sebagaimana yang diputuskan oleh Majlis Eksekutif, termasuk geran dan subsidi daripada individu, agensi kerajaan, perbadanan dan badan-badan lain di Malaysia dan di luar negara dengan kelulusan terdahulu daripada Pendaftar Persatuan.

 3. Tertakluk kepada peruntukan berikut dalam peraturan ini, dana Persatuan boleh dibelanjakan untuk tujuan yang diperlukan untuk melaksanakan objektifnya, termasuk yuran pentadbiran, perbelanjaan pemegang jawatannya, dan audit akaunnya. Walau bagaimanapun, dana itu tidak boleh digunakan untuk membayar denda mana-mana ahli yang disabitkan di mahkamah undang-undang.

 4. Persatuan hendaklah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu (1) akaun dengan bank sebagaimana yang diputuskan oleh Dewan Eksekutif dan hendaklah atas nama Persatuan.

 5. Bendahari Kehormat boleh menyimpan wang tunai sebanyak RM200.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja) dan semua wang yang berlebihan hendaklah dalam masa tujuh (7) hari penerimaan disimpan di dalam akaun Persatuan.

 6. Bendahari Kehormat dan Presiden atau, jika tidak ada, Naib Presiden hendaklah mengendalikan akaun-akaun Persatuan. Penandatangan adalah Bendahari dan salah satu daripada dua yang disebutkan di atas.

 7. Apa-apa perbelanjaan melebihi RM200.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja) hendaklah diluluskan oleh Majlis Eksekutif, dan apa-apa perbelanjaan melebihi RM5000.00 (Ringgit Malaysia: Lima Ribu Sahaja) hendaklah diluluskan dalam Mesyuarat Agung. Perbelanjaan di bawah RM200.00 (Ringgit Malaysia: Dua Ratus Sahaja) boleh diluluskan oleh Presiden dengan Naib Presiden atau Bendahari.

 8. Pernyataan penerimaan dan pembayaran serta kunci kira-kira bagi tahun ini akan disediakan oleh Bendahari Kehormat dan diaudit oleh Juruaudit sebagaimana yang dilantik di bawah Klausa 11 secepat mungkin selepas akhir tahun kewangan. Akaun yang telah diaudit hendaklah dikemukakan untuk kelulusan dalam Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang dan salinan akan disediakan untuk meninjau ahli di tempat perniagaan yang didaftarkan oleh Persatuan.

 

KLAUSA 11

 

JURUAUDIT

 

1. Dua (2) ahli hendaklah dilantik sebagai Juruaudit Kehormat pada Mesyuarat Agung Tahunan dalam tahun pilihan raya, dimana mereka tidak boleh menjadi pemegang jawatan Persatuan. Mereka hendaklah memegang jawatan tersebut selama dua (2) tahun dan boleh dilantik semula.

2. Juruaudit Kehormat dikehendaki untuk mengaudit akaun Persatuan untuk tahun ini dan menyediakan laporan untuk Mesyuarat Agung. Mereka juga mungkin dikehendaki oleh Presiden untuk mengaudit akaun Persatuan untuk sebarang tempoh dalam tempoh jawatan mereka, pada bila-bila masa, dan membuat laporan kepada Majlis Eksekutif.
 

KLAUSA 12

PENGURUS HARTANAH / PEMEGANG HARTANAH 

1. Dua (2) Pemegang Amanah, yang mestilah berusia lebih 21 tahun, akan dilantik di Mesyuarat Agung Tahunan dan akan memegang jawatan tersebut selama lama dikehendaki oleh persatuan. Mereka akan diletakkan di dalamnya semua harta tak alih yang dimiliki oleh Persatuan apabila melaksanakan Surat Ikatan Amanah.

 2. Pemegang Amanah tidak boleh menjual, menarik balik atau memindahkan mana-mana harta Persatuan tanpa kebenaran dan kuasa mesyuarat umum ahli.

3. Pemegang Amanah boleh dipecat dari jawatan melalui mesyuarat agung atas alasan bahawa, disebabkan oleh kesihatan yang tidak baik, ketidaksempurnaan fikiran, ketidakhadiran dari negara atau atas apa-apa sebab lain, dia tidak dapat melaksanakan tugasnya atau tidak dapat melakukannya dengan memuaskan. Sekiranya berlaku kematian, peletakan jawatan atau pengalihan pemegang amanah kekosongan itu hendaklah diisi oleh Pemegang Amanah yang baru yang dilantik oleh mesyuarat agung.

 

KLAUSA 13

 

PENTERJEMAHAN

 

1. Di antara mesyuarat agung tahunan Majlis hendaklah mentafsir peraturan Persatuan dan apabila perlu, tentukan mana-mana titik di mana peraturan dan undang-undang kecil.

 2. Kecuali jika mereka bertentangan dengan atau tidak konsisten dengan dasar yang telah ditetapkan oleh mesyuarat agung, keputusan Majlis akan terikat kepada semua anggota Persatuan, melainkan dan sehingga ditangguhkan oleh resolusi mesyuarat umum.

KLAUSA 14

PENASIHAT/ PENAUNG

 

1. Majlis Eksekutif hendaklah jika difikirkan sesuai dan perlu melantik orang yang berkelayakan untuk menjadi Penasihat atau Penaung Persatuan. Orang yang dilantik mesti memberi persetujuan secara bertulis.

KLAUSA 15

 

LARANGAN

 

1. Sebarang bentuk perjudian sebagaimana yang ditakrifkan dalam Jadual Pertama dan Kedua Akta Rumah Permainan Bersama, 1953 tidak boleh dimainkan di dalam premis Persatuan.
2. Baik Persatuan atau ahli-ahlinya tidak akan cuba untuk menyekat atau dengan cara lain mengganggu perdagangan atau harga atau terlibat dalam apa-apa kegiatan Kesatuan Sekerja sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Kesatuan Sekerja, 1959.

3. "Manfaat" seperti yang disebutkan di bawah Seksyen 2 Akta Pertubuhan 1996 tidak akan diberikan oleh Persatuan kepada mana-mana anggotanya.

 4. Persatuan tidak boleh terlibat dalam sebarang kegiatan politik atau agama atau membenarkan dana dan / atau premisnya digunakan untuk tujuan tersebut.

 

KLAUSA 16

PINDAAN KONSTITUSI

1. Perlembagaan ini mungkin sepenuhnya atau sebahagiannya dimansuhkan, diganti, ditukar atau dipinda dalam mesyuarat agung.

2. Tiada cadangan sedemikian akan disifatkan telah diluluskan melainkan jika ia dibawa oleh majoriti sekurang-kurangnya dua pertiga daripada undi yang diberikan.

3. Cadangan yang diluluskan hendaklah dihantar kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa enam puluh (60) hari selepas diluluskan oleh mesyuarat agung dan cadangan itu akan berkuatkuasa dari tarikh kelulusan oleh Pendaftar Pertubuhan.

KLAUSA 17

 

PEMBUBARAN

 

1. Persatuan itu boleh secara sukarela dibubarkan oleh resolusi tidak kurang daripada tiga perlima (3/5) daripada jumlah keanggotaan undi pada Mesyuarat Agung yang diadakan secara khusus untuk tujuan itu.

2. Sekiranya Persatuan dibubarkan seperti yang dinyatakan di atas, semua hutang dan liabiliti yang ditanggung secara sah bagi pihaknya akan dilepaskan sepenuhnya, dan baki dana hendaklah dilupuskan mengikut cara yang diputuskan oleh mesyuarat agung.

3. Notis pembubaran hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa empat belas (14) hari dari pembubarannya.


KLAUSA 18

BENDERA, LOGO DAN LENCANA

1. Bendera

2.    Logo Penerangan 
Logo menandakan huruf Yunani PSI, yang mewakili simbol Psikologi. Lukisan abstrak dua (2) sayap mewakili Sang Kancil Malaysia. Batang PSI mewakili berasaskan kajian terhadap tingkah laku manusia, emosi dan pemikiran. Warna-warna ini terdiri daripada merah, biru dan hijau. Merah mewakili keghairahan untuk menyembuhkan, biru mewakili tujuan pengamal untuk membawa keamanan kepada penderita, dan hijau mewakili amalan terbaik dan etika.

3. Lencana

KLAUSA 19

 

YURAN LEWAT KEAHLIAN

1. Penalti Bayaran Lewat sebanyak RM15 akan dikenakan, jika dan apabila keahlian luput lebih dari 3 bulan, bermula dari 1 April hingga 30 Jun setiap tahun. Selepas 30 Jun, keahlian dianggap luput dan ahli perlu memohon semula dengan Yuran Keahlian Penuh, termasuk yuran pemprosesan sebanyak RM20.

2. Pemberitahuan tarikh akhir pembaharuan keahlian akan diumumkan kepada semua ahli sebelum 31 Disember setiap tahun, dan 1 bulan sebelum 31 Mac

bottom of page