top of page

Jawatankuasa Peraturan dan Peraturan Etika

PERATURAN DAN PROSEDUR JAWATANKUASA ETIKA MSCP
 

Tarikh: 9 Februari 2020


MUKAMAH


Persatuan Psikologi Klinikal Malaysia (selepas ini dirujuk sebagai “Persatuan) telah merumuskan
Kod Etika Masyarakat yang berkuat kuasa pada 18 Disember 2010 (pindaan 2015).
Objektif utama Kod Etika adalah untuk menetapkan dan menegakkan standard tertinggi bagi
profesionalisme, dan untuk menggalakkan tingkah laku beretika, sikap dan pertimbangan dalam kalangan klinikal
ahli psikologi di Malaysia.


Majlis Eksekutif (selepas ini dirujuk sebagai "EXCO") pada 9 Februari 2020 telah menyelesaikan
untuk membentuk jawatankuasa kecil mengikut fasal 8.12 Perlembagaan Persatuan dan menamakannya
Jawatankuasa Etika (selepas ini dirujuk sebagai Jawatankuasa) untuk membantu EXCO dalam mencapai
sebahagiannya objektif di atas, khususnya yang berkaitan dengan tingkah laku etika ahli psikologi klinikal dalam
Malaysia.


Peraturan dan Prosedur Jawatankuasa Etika MSCP (selepas ini dirujuk sebagai “Dokumen”)
menggariskan objektif, tanggungjawab dan peraturan operasi dan prosedur Etika
Jawatankuasa dan menjadi panduan kepada ahli Jawatankuasa Etika untuk melaksanakan tugas mereka
tugas.


Dokumen ini yang berkuat kuasa pada 16 Mac 2020 hendaklah dibaca bersama-sama dengan
Kod Etika Masyarakat 2015 dan ia menggantikan prosedur yang ditetapkan dalam “Aduan
Menuduh Pelanggaran Kod Etika” bahagian Kod Etika Persatuan.

BAHAGIAN A
JAWATANKUASA ETIKA

 

1. OBJEKTIF JAWATANKUASA ETIKA

 • Untuk mengekalkan tahap etika yang tinggi dalam kalangan ahli psikologi klinikal di Malaysia

 • Untuk mendidik ahli psikologi klinikal di Malaysia mengenai standard etika

 • Untuk melindungi orang ramai daripada kelakuan berbahaya oleh ahli psikologi klinikal.

​​

2. BIDANG KUASA

2.1. Jawatankuasa mempunyai bidang kuasa ke atas semua jenis keahlian yang ditetapkan dalam fasal 4
Perlembagaan masyarakat, dengan batasan khusus berhubung dengan perkara berikut:

 •   untuk ahli dan ahli gabungan antarabangsa, bidang kuasa terhad kepada yang didakwa

salah laku yang berlaku di Malaysia

 • bagi ahli Pelajar, bidang kuasa terhad setakat mana salah laku yang didakwa TIDAK di bawah penyeliaan langsung program pendidikan pelajar

​​

2.2. Jawatankuasa terus mempunyai bidang kuasa ke atas ahli yang telah meletakkan jawatan atau

yang keahliannya telah luput menurut fasal 6.6 Perlembagaan Persatuan,
DENGAN SYARAT salah laku yang didakwa berlaku sebelum peletakan jawatan atau luput
keahlian

3. TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA ETIKA

 • Untuk menyemak kod etika Persatuan dan mengesyorkan pindaan untuk kelulusan

EXCO yang difikirkan perlu;

 • Untuk menyemak dan merumuskan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen ini jika dianggap

perlu

 • Untuk menasihati dan membantu EXCO dalam menyelesaikan aduan tentang kelakuan tidak beretika, sama ada

melalui perundingan dengan Jawatankuasa atau dengan memulakan penyiasatan mengenainya
aduan

 • Untuk mengambil tindakan pembetulan atau mengesyorkan kepada EXCO tentang tindakan pembetulan yang perlu diambil

dalam menyelesaikan aduan.

4. KUASA JAWATANKUASA ETIKA

Kuasa Jawatankuasa adalah terhad kepada yang diberikan oleh EXCO, iaitu seperti berikut:

 • Untuk memulakan siasatan ke atas dakwaan salah laku (jika difikirkan perlu) apabila dikemukakan

dengan aduan sebegitu oleh EXCO kecuali tindakan Sua Sponte yang ditangani
di bawah

 • Untuk melantik pasukan penyiasat untuk membantu Jawatankuasa jika dan apabila perlu

 • Untuk menjalankan siasatan dengan semua pihak yang berkaitan yang terlibat dalam salah laku yang didakwa

 • Untuk menjalankan sebarang prosedur lain yang perlu untuk mempercepatkan penyiasatan dan untuk mencapai

sesuatu hasil

 • Untuk mengambil tindakan pembetulan dalam menyelesaikan aduan kecuali pemecatan atau penggantungan,

di mana hak untuk mengambil tindakan tersebut hanya terletak pada EXCO.

 • Untuk tindakan Sua Sponte, Jawatankuasa boleh memulakan siasatan tanpa terlebih dahulu

pembentangan daripada EXCO, mengenai ahli Persatuan yang mungkin mempunyai tingkah laku
melanggar Kod Etika Masyarakat

 

5. AHLI

5.1. Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada empat (4) ahli berikut:

 • Pengerusi yang merupakan ahli Persatuan

 • Tiga (3) orang AJK yang menganggotai Persatuan ​

​​

5.2. Ahli jawatankuasa termasuk Pengerusinya hendaklah dilantik oleh EXCO setiap
ganti tahun pada mesyuarat EXCO pertama selepas Mesyuarat Agung Tahunan sesuatu pilihan raya
tahun

5.3. Tiada ahli jawatankuasa boleh berkhidmat lebih daripada dua penggal berturut-turut.

5.4. EXCO hendaklah melantik seorang daripada pemegang jawatannya untuk menjadi salah seorang daripada tiga jawatankuasa tersebut
ahli seperti yang dinyatakan dalam perenggan 5.1 di atas.

5.5. Selain daripada ahli yang dinyatakan dalam 5.4 di atas, tiada seorang pun daripada pemegang jawatan EXCO boleh
menjadi ahli Jawatankuasa Etika ​

6. JEMPUTAN BUKAN AHLI KE MESYUARAT AJK

 • Pengerusi hendaklah menjemput seorang profesional kesihatan mental yang berkelayakan selain daripada seorang klinikal

ahli psikologi untuk menghadiri semua mesyuarat Jawatankuasa

 • Bukan ahli yang dinyatakan di atas mestilah mendapat kelulusan EXCO

 • Pengerusi boleh menjemput penasihat undang-undang bertauliah untuk menghadiri mesyuarat Jawatankuasa untuk

perundingan jika dan apabila kepakaran tersebut diperlukan untuk membantu dalam proses penyelesaian
aduan salah laku

7. MENGUNDI

 • Semua ahli Jawatankuasa hendaklah mempunyai keistimewaan mengundi penuh.

 • Semua tindakan Jawatankuasa hendaklah dibuat oleh majoriti dua pertiga daripada Jawatankuasa tersebut

ahli hadir dan mengundi.

 • Bukan ahli yang dijemput ke mesyuarat tidak mempunyai keistimewaan mengundi

 

8. KUORUM

Korum yang terdiri daripada sekurang-kurangnya separuh ahli Jawatankuasa DAN seorang bukan ahli jemputan
seperti yang dinyatakan dalam perenggan 6 diperlukan sebelum Jawatankuasa boleh mengundi sebarang tindakan.

 

9. KONFLIK KEPENTINGAN.

Tiada ahli Jawatankuasa boleh mengundi mana-mana kes tertentu di mana ahli Jawatankuasa
mempunyai konflik kepentingan, sama ada kerana pengetahuan peribadi ahli yang didakwa,
atau atas sebab lain.


10. ELAUN MESYUARAT

 • Setiap ahli Jawatankuasa , termasuk bukan ahli jemputan dan peguam bela yang

menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Etika hendaklah dibayar elaun sebanyak RM100 setiap seorang

 • Jumlah tersebut tertakluk kepada perubahan oleh EXCO apabila difikirkan perlu

11. KEPERLUAN KERAHSIAAN.

Semua maklumat mengenai penyiasatan atau aduan terhadap ahli-ahli Persatuan hendaklah
dirahsiakan dan hanya boleh dikongsi dengan EXCO, ahli Jawatankuasa Etika,
profesional yang dijemput (seperti dalam perenggan 6) dan ahli Persatuan yang terlibat dalam semakan
aduan etika (cth pasukan penyiasat), pengadu dan responden serta mereka
wakil sah, jika ada. ​

BAHAGIAN B


PROSEDUR DALAM MENGENDALIKAN ADUAN YANG MENDAPAT MELANGGAR KOD ETIKA

 

1. Permulaan Tindakan

 •   Aduan tentang salah laku ahli boleh difailkan oleh ahli MSCP, atau mana-mana

orang awam melalui borang aduan yang dikemukakan kepada EXCO

 • Sua tindakan spontan boleh dimulakan oleh Jawatankuasa Etika jika maklumat yang mencukupi mempunyai

telah diterima, dan jika dibuktikan secara fakta, akan menjadi pelanggaran Tatakelakuan
etika.

2. Penentuan Awal

2.1. Apabila menerima aduan mengenai dakwaan salah laku ahli, EXCO hendaklah melaksanakan

berikut:

 • Tentukan sifat dan motif aduan dan latar belakang

pengadu,

 • Tentukan sama ada orang yang mengenainya aduan itu dibuat

dalam bidang kuasa Jawatankuasa

 • Dapatkan persetujuan daripada pengadu untuk mendedahkan nama pengadu

​​

2.2. EXCO hendaklah mengambil tindakan berikut berdasarkan hasil penentuan awal


 

 

3. Tindakan Pengerusi Jawatankuasa

 

3.1. Pengerusi Jawatankuasa hendaklah meneliti bahan yang diterima daripada EXCO dan dalam

berunding dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) ahli Jawatankuasa, memutuskan tindakan yang akan
diambil:

3.1.1. Tanah yang tidak mencukupi untuk membuka kes. Pengerusi hendaklah memaklumkan EXCO tentang

keputusan dan EXCO hendaklah memberitahu pengadu secara bertulis

3.1.2. Alasan yang mencukupi untuk membuka kes (termasuk tindakan Sua Sponte) . Pengerusi

hendaklah menetapkan pertuduhan dan memberitahu pengadu dan pihak yang didakwa
ahli pertuduhan

3.2. Pemberitahuan caj kepada ahli yang didakwa hendaklah termasuk: (a) yang didakwa

salah laku, (b) bahagian-bahagian kod etika Persatuan yang didakwa telah
dilanggar, dan (c) nama pengadu, jika kebenaran telah diberikan oleh
pengadu

3.3. Ahli yang didakwa akan diberi masa 30 hari untuk memfailkan bantahan. Kegagalan untuk bertindak balas oleh

ahli yang didakwa boleh dianggap sebagai pengakuan terhadap salah laku yang didakwa yang akan
mengakibatkan cadangan tindakan pembetulan oleh Jawatankuasa seperti yang diperuntukkan dalam perenggan
4 di bawah. Atas budi bicara Pengerusi, lanjutan masa boleh diberikan untuk
ahli yang didakwa untuk bertindak balas.

 

3.4. Dalam tempoh 30 hari selepas menerima bantahan oleh ahli yang didakwa, Pengerusi

hendaklah memulakan siasatan.


3.5. Pengerusi boleh melantik pasukan penyiasat sekurang-kurangnya 2 orang yang penuh

ahli Persatuan untuk menjalankan siasatan.

 

3.6. Pasukan penyiasat hendaklah diberi akses penuh kepada semua dokumen yang berkaitan dengan pertuduhan

dan diberi kuasa untuk menghubungi pengadu, ahli yang didakwa dan lain-lain yang berkaitan
pihak untuk tujuan penyiasatan

 

3.7. Pada akhir penyiasatan, pasukan penyiasat hendaklah mengemukakan laporan kepada

Pengerusi.


3.8. Siasatan tidak akan mengambil masa lebih daripada 90 hari dari tarikh pelantikan.

4. Tindakan Jawatankuasa


4.1. Apabila menerima laporan siasatan, Pengerusi hendaklah memanggil sepenuhnya

Mesyuarat jawatankuasa

4.2. Jawatankuasa hendaklah membincangkan penemuan siasatan dan menentukan sama ada

terdapat pelanggaran kod etika Persatuan oleh ahli yang didakwa dan kepada
mengesyorkan tindakan pembetulan kepada EXCO seperti berikut:

4.3. Proses Rayuan

 

4.3.1. EXCO hendaklah memberitahu ahli yang didakwa tentang pembetulan yang disyorkan

tindakan teguran/celaan/penggantungan/penyingkiran dan bahawa yang didakwa
ahli mempunyai 30 hari selepas menerima pemberitahuan untuk memfailkan rayuan. Kegagalan
maklum balas dalam tempoh 30 hari hendaklah menunjukkan penerimaan tindakan pembetulan.

 

4.3.2. Ahli yang didakwa boleh merayu terhadap tindakan pembetulan yang disyorkan oleh

mengemukakan kepada EXCO permohonan bertulis untuk semakan kes dan rasionalnya
tidak menerima tindakan pembetulan yang disyorkan.

 

4.3.3. Jika rayuan ditolak, ahli yang didakwa mempunyai hak untuk membuat kedua

rayuan dalam tempoh 30 hari selepas dimaklumkan tentang penolakan dengan memberikan tambahan
rasional ketidakterimaan tindakan pembetulan yang disyorkan.

 

4.3.4. EXCO hendaklah dengan berunding dengan Pengerusi memutuskan sama ada untuk menerima

atau menolak rayuan yang diterima dan memberi maklum balas kepada ahli yang didakwa dalam tempoh 90 hari

setelah menerima rayuan

 

4.3.5. Sekiranya EXCO mendapati bahawa terdapat alasan yang mencukupi untuk diterima, ia akan direman

kes kembali kepada Pengerusi untuk siasatan lanjut.

 

4.4. Cadangan Penerimaan Jawatankuasa Etika Tindakan pembetulan (selain Penggantungan dan

pengusiran)

4.4.1 . Kecuali Penggantungan dan pemecatan , Pengerusi hendaklah menerima pakai pembetulan

tindakan yang disyorkan oleh Jawatankuasa Etika semasa berlakunya
berikut:
a) Pemecatan. Apabila tiba di keputusan sedemikian dalam mesyuarat Jawatankuasa Etika
b) Teguran/celaan . Apabila ahli yang didakwa menunjukkan penerimaan

tindakan pembetulan sama ada secara eksplisit atau oleh kekurangan respons seperti yang diperuntukkan dalam
perenggan 3.3, atau selepas semua proses rayuan telah habis.

4.4.2. Pengerusi hendaklah memberitahu pengadu penemuan Jawatankuasa dan

penerimaan pakai syor dalam tempoh 30 hari dari keputusan untuk menerima pakai
cadangan. Surat Pendidikan sulit boleh dikeluarkan bersama oleh
Pengerusi dan EXCO kepada ahli yang dikatakan jika difikirkan sesuai oleh
Jawatankuasa.

4.5. Menerima pakai syor Penggantungan dan Pembuangan ahli

 

4.5.1. Dalam kes di mana penggantungan/pembuangan disyorkan sebagai pembetulan

tindakan, EXCO hendaklah menerima pakai tindakan pembetulan apabila berlakunya
berikut:
a) Apabila ahli yang didakwa menunjukkan penerimaan tindakan pembetulan

sama ada secara eksplisit atau dengan kekurangan respons seperti yang diperuntukkan dalam perenggan 3.3 ini
Dokumen , atau selepas semua proses rayuan telah habis, DAN

b) Apabila EXCO berpuas hati bahawa Jawatankuasa Etika telah bertindak mengikut

Kod Etika masyarakat dan peraturan serta prosedur yang berkaitan selepas meneliti semua bahan yang dibentangkan oleh Jawatankuasa Etika dalam mencapai cadangan

4.5.2. Selepas menerima pakai syor tersebut, EXCO hendaklah memaklumkan ahli yang didakwa

keputusan itu, memaklumkan semua ahli dan mana-mana badan yang berkaitan tentang penggantungan/
penyingkiran dan keluarkan ahli daripada pendaftaran.

- TAMAT-

bottom of page