top of page

Kod Etika MSCP (2015)

Garis panduan etika untuk Pakar Psikologi Klinikal Berdaftar

pengenalan  

Persatuan Pakar Psikologi Klinikal Malaysia (MSCP) mengiktiraf kewajipannya untuk menetapkan dan menegakkan standard profesionalisme tertinggi, dan untuk menggalakkan tingkah laku, sikap dan pertimbangan beretika di pihak ahli psikologi klinikal dengan:  

  • Berhati-hati dengan prinsip panduan dalam melindungi orang ramai 

  • Menyatakan prinsip, nilai dan standard etika yang jelas 

  • Menetapkan piawaian kelayakan dalam amalan profesion 

  • Menetapkan piawaian untuk latihan lepasan ijazah dalam profesion 

  • Menetapkan piawaian untuk kecekapan profesional 

  • Mempromosikan standard tersebut melalui pendidikan dan perundingan melalui 

o Membangunkan dan melaksanakan kaedah untuk membantu ahli psikologi memantau profesional mereka 

tingkah laku dan sikap 

  • Menyiasat aduan tentang tingkah laku yang tidak beretika; mengambil tindakan pembetulan apabila sesuai, dan 

belajar dari pengalaman

  • Membantu ahli psikologi membuat keputusan beretika 

  • Memberi peluang untuk berdiskusi mengenai isu-isu ini 

  • Mengekalkan pendaftaran ahli psikologi klinikal bertauliah di Malaysia  

 

Kod Etika dan Tatakelakuan ini harus membimbing semua ahli MSCP dan hendaklah dibaca bersama-sama dengan Perlembagaan MSCP.  

 

Dalam merumuskan Kod ini, pelbagai kod sedia ada daripada Persatuan Psikologi Amerika, Persatuan Psikologi British dan Persatuan Psikologi Australia telah dirujuk. Kod ini adalah berdasarkan terutamanya pada Prinsip Etika dan Tatakelakuan Persatuan Psikologi Amerika, 2010.  

 

MSCP juga telah mempertimbangkan pelbagai konteks di mana ahli psikologi bekerja. Contoh-contoh peranan yang dijalankan oleh ahli psikologi termasuklah pakar klinik, perunding, kaunselor, pendidik, majikan,  penilai, saksi pakar, pensyarah, pengurus, pemaju dasar, pengamal, penyelidik, intervensi sosial, penyelia atau ahli terapi. Contoh-contoh ini tidak lengkap. 


Dalam Kod ini, istilah "ahli psikologi" merujuk kepada mana-mana ahli psikologi berdaftar di bawah MSCP. 
Pakar psikologi juga perlu membiasakan diri dengan rangka kerja undang-undang, keperluan kawal selia dan panduan lain yang berkaitan dengan konteks tertentu di mana mereka bekerja. 


Dalam kod ini, istilah "klien" merujuk kepada mana-mana orang yang berinteraksi dengan ahli psikologi secara profesional. Pelanggan boleh menjadi individu (seperti pesakit, pelajar, atau peserta penyelidikan), pasangan, kumpulan keluarga, institusi pendidikan, organisasi swasta, termasuk Mahkamah. Kod etika hanya digunakan untuk aktiviti ahli psikologi yang merupakan sebahagian daripada peranan saintifik, pendidikan dan profesional mereka sebagai ahli psikologi. Tingkah laku peribadi ahli psikologi tidak berada dalam bidang kuasa kod etika. 


Pakar psikologi mungkin perlu membuat keputusan dalam situasi yang sukar, berubah dan tidak jelas. 
MSCP menjangkakan bahawa Kod akan digunakan untuk membentuk asas untuk pertimbangan soalan etika, dengan Prinsip dalam Kod ini diambil kira dalam proses membuat keputusan, bersama-sama dengan keperluan pelanggan dan keadaan individu kes itu. Walau bagaimanapun, tiada Kod boleh menggantikan keperluan untuk ahli psikologi menggunakan pertimbangan profesional dan etika mereka. Jika aduan dibuat, Persatuan akan mempertimbangkan keadaan individu, dan penjelasan yang diberikan oleh ahli psikologi tentang bagaimana keputusan itu dicapai, serta akibat yang boleh dijangka daripada keputusan itu, dalam menilai sama ada terdapat sebarang salah laku profesional. 


Jika ahli didapati telah melanggar kod etika, MSCP berhak untuk mengenakan sekatan yang boleh termasuk penamatan atau penggantungan keahlian MSCP, sekatan yang dicatatkan dalam atau penyingkiran daripada pendaftaran, dan boleh memberitahu badan atau individu lain tentang tindakannya. 


Dalam membuat keputusan tentang amalan etika, ahli psikologi perlu mempertimbangkan penggunaan kecekapan teknikal dan penggunaan kemahiran dan pertimbangan profesional mereka. Mereka juga harus mengambil kira kepentingan untuk memupuk dan mengekalkan hubungan profesional yang baik dengan pelanggan dan orang lain sebagai elemen utama amalan baik.

Prinsip Etika

Kod Etika dan Tingkah Laku MSCP adalah berdasarkan empat Prinsip Etika, yang membentuk garis panduan umum di mana isu etika dipertimbangkan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk bersifat aspirasi, iaitu, untuk membimbing dan memberi inspirasi kepada ahli psikologi ke arah cita-cita etika tertinggi profesion. Prinsip-prinsip ini sahaja bukanlah kewajipan, dan oleh itu tidak boleh menjadi asas bagi sekatan etika. Piawaian Etika (atau Tatakelakuan) diperoleh daripada prinsip ini. Sekiranya terdapat jurang dan kesamaran dalam Piawaian Etika (atau Tatakelakuan), Prinsip Etika harus dirujuk untuk membimbing ahli psikologi dalam membuat keputusan etika mereka. Empat Prinsip Etika ialah:  

Kebaikan & Bukan penyelewengan 

Panduan utama ahli psikologi adalah untuk TIDAK MELAKUKAN KEmudaratan dan berusaha untuk mempromosikan kesihatan dan kebajikan mereka yang bekerja dengan mereka. Ini terpakai kepada orang yang mereka berinteraksi secara profesional dan orang lain yang terjejas, serta subjek penyelidikan haiwan. Dalam menghadapi konflik kepentingan, kebimbangan dan kewajipan, ahli psikologi komited untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang bertanggungjawab dan mengelakkan/meminimumkan bahaya. Dengan mengingati pengaruh profesional mereka terhadap kehidupan orang lain, mereka mesti berhati-hati untuk memastikan kecekapan dalam kerja profesional mereka, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan profesional yang berterusan. Mereka juga berusaha untuk melindungi daripada sebarang faktor peribadi, kewangan, sosial, organisasi atau politik yang mungkin mengakibatkan penyalahgunaan pengaruh mereka. Sebagai manusia, ahli psikologi berusaha untuk menyedari kemungkinan kesan kesihatan fizikal dan mental mereka sendiri terhadap keupayaan mereka untuk membantu dan/atau melindungi mereka yang bekerja dengan mereka.  

Menghormati Hak Asasi dan Maruah 

Pakar psikologi menghormati hak semua orang yang tidak boleh dipisahkan, termasuk hak mereka untuk privasi, 

kerahsiaan dan penentuan nasib sendiri. Tidak kira umur, jantina, identiti jantina, bangsa, etnik, 

budaya, asal negara, agama, orientasi seksual, ketidakupayaan, bahasa dan status sosioekonomi; ahli psikologi melayan semua orang dengan bermaruah. Dalam situasi di mana orang atau komuniti menunjukkan kelemahan yang menjejaskan pembuatan keputusan autonomi mereka, ahli psikologi berhati-hati untuk memastikan perlindungan khas untuk melindungi hak dan kebajikan individu atau komuniti ini. Memandangkan kepelbagaian budaya dan individu, ahli psikologi berusaha untuk menyedari kecenderungan peribadi mereka untuk menghormati perbezaan dalam orang yang bekerja dengan mereka. Mereka juga tidak mengambil bahagian dalam atau membenarkan aktiviti secara sedar berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau kumpulan tertentu.

 

Integriti 

Ahli psikologi berusaha untuk menegakkan ketepatan dan kejujuran dalam sains, pengajaran dan amalan psikologi. Menyedari kedudukan kuasa dan kepercayaan mereka, ahli psikologi tidak membenarkan atau mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti tidak jujur, termasuk mencuri, penipuan, atau salah nyata fakta yang disengajakan. Jika penipuan mungkin wajar dari segi etika untuk memaksimumkan faedah dan meminimumkan bahaya, ahli psikologi berusaha untuk mengelakkan atau meminimumkan potensi kesan berbahaya atau ketidakpercayaan yang mungkin timbul daripada penggunaan teknik tersebut. Menyedari berat sebelah dan had mereka sendiri terhadap objektiviti mereka, ahli psikologi berusaha untuk mengekalkan sempadan yang betul dengan mereka yang bekerja. Mereka juga mengenal pasti dan mengelakkan kemungkinan konflik kepentingan. Dalam hubungan interpersonal mereka, ahli psikologi mengelak daripada mengeksploitasi orang untuk faedah peribadi atau organisasi. Mereka juga berhati-hati untuk mengelakkan tingkah laku yang tidak bereputasi yang mencerminkan secara negatif terhadap profesion atau keupayaan profesional mereka sebagai ahli psikologi.  

Tanggungjawab & Keadilan 

Pakar psikologi sedar akan tanggungjawab profesional dan saintifik mereka kepada masyarakat dan komuniti khusus di mana mereka bekerja. Mereka berusaha untuk menegakkan standard kelakuan profesional dan menerima tanggungjawab untuk tingkah laku dan keputusan profesional mereka. Untuk memastikan standard tertinggi profesion mereka, ahli psikologi menunjukkan kebimbangan tentang pematuhan etika kelakuan saintifik dan profesional rakan sekerja mereka. Ahli psikologi berusaha untuk menjadi responsif dari segi sosial dan bertanggungjawab terhadap keperluan asas masyarakat yang lebih besar. Ini mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada menyumbang sebahagian daripada masa profesional dan kepakaran mereka untuk sedikit atau tiada pampasan atau kelebihan peribadi. Dalam mengamalkan keadilan dan keadilan, ahli psikologi mengakui bahawa semua orang berhak mendapat akses yang sama kepada pengetahuan dan perkhidmatan psikologi. Pakar psikologi juga berhati-hati untuk memastikan bahawa potensi berat sebelah mereka dan had kecekapan atau kepakaran mereka tidak membawa kepada atau membenarkan amalan yang tidak adil. 

Klik pada ikon pdf untuk memuat turun versi terkini  Kod Etika dan Tatakelakuan MSCP (2015)

bottom of page